Vymyslet něco originálního stojí nemalé peníze a ČAS!

Jsem správce

domény Na1.cz

Veškeré autorské texty, vizuální a grafické materiály nelze bez písemného svolení kopírovat, šířit a užívat.
Povoleno je pouze odkazování s uvedením celého zdroje. Jakékoliv výňatky z textů a p. je nutno pro zveřejnění vyžádat si písemný souhlas. Avšak nikoliv od autorů, ale majitele domény Na1.cz, který uzavřel s autory článků písemnou smlouvu obsahující vytyčení pojmů a převod veškerých práv na svou osobu v souladu s autorským právem.
Tito autoři jsou honorováni, nebo jednorázově odměněni za svoji publikační činnost a umělecký či duševní výkon.
Z tohoto důvodu je veškerý obsah domény Na1.cz a subdomén navazujících majetkem fyzickým i duševním majitele domény Na1.cz
Vyjimku z tohoto tvoří práva třetích stran a práva nájemců či pronajímatelů domény a subdomén spadajících pod doménu Na1.cz, ale i další domény jejichž majitelé mají uzavřenu smlouvu o poskytování služeb s majitelem domény Na1.cz

Veškerá porušení práv autorských a jiných souvisejících, budou a jsou vymáhána dostupnými prostředky.Užití je monitorováno progresivními prostředky, nemalé náklady které jsou s tímto spojené jsou též předmětem odškodnění za vzniklou finanční ujmu.

Kontaktní e-mail najdete zde

Chcete publikovat texty, ukázky, foto nebo grafiku z webu?

Kontaktujte mne, ušetříte!